از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
إِذَا :ظرف زمان
زُلْزِلَتِ:فعل ماضی مبنی و مجهول
الْأَرْضُ:مرفوع/نائب فاعل
زِلْزَالَهَا: زِلْزَالَ :منصوب/مفعول مطلق و"ها"ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه- جمله /زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا/ شرط ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
زُلْزِلَتِ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
الْأَرْضُ «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
زِلْزالَها «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - مجمع البیان
زلزال
 توضيح : واژه «زلزال» به کسر «ز» مصدر است و به فتح آن، اسم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فريده رجبي فرد - تفسیرنوروتفسیر شهیدمطهری
إذا:ازادوات شرط غیرجازم است وغالبادرجایی استعمال میشودکه وقوع فعلی درآینده حتمی باشدپس ذراینجاهم بیانگراین است که وقوع زلزله قیامت حتمی است.
(فن ترجمه،دکترمعروف)
زلرال: مفعول مطلق نوعی است:آنگاه که زمین لرزانده شود به یک نوع لرزیدن خاصی که هنوزنلرزیده"
زلزالها:اضافه شدن مصدربه ضمیرش است که به "الارض"برمی گرددکه این هم رمزعظمت زلزله قیامت رابیان میکندو هم رمز گستردکی آن درتمام زمین رابیان می کند.(تفسیرنور)
الارض:"ال"جنس است وتمام کره زمین وهرآنچه که درآن است ازکوه ودشت ودریا وتمام موجودات دربرمی گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 382
(إذا) ظرف للشرط فی محلّ نصب متعلّق بالجواب تحدّث «1»، (زلزالها) مفعول مطلق منصوب.
جملة: «زلزلت الأرض ...» فی محلّ جرّ مضاف إلیه. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.