لیست ترجمه های اميد رسا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عنکبوت آیه 5 - مترجم: امید رسا
" هرکه اُمیدوار است به دیدارِ خداوند [و قُرب و نَزدیکی به او] ؛ پس [بِدانید که] حَقیقتاً ، سَرآمَد [و تَحقّقِ وَعدهِ دیدارِ] خداوند ، حَتماً آمَدنی است [و اَنجام می شَوَد]! ؛ و او [بِسیار] شنوایِ داناست! .".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عنکبوت آیه 4 - مترجم: امید رسا
" آیا پِنداشتند افرادی که [اعمالِ] بَد را انجام می دهَند ، که [آیا] بر [آگاهی ، و تَواناییِ] ما سِبقَت [و پیشی] می گیرند؟! ؛ [چه] بَد است آنچه حُکم [و داوَری] می کُنَند! .".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عنکبوت آیه 3 - مترجم: امید رسا
" و حَقیقتاً [ما ، سَخت] آزموده ایم افرادی را از قَبل از شما! ؛ پس ، قَطعاً خداوند می دانَد [و حَتماً می شناسَد به وسیلهِ این آزمون ها] افرادی را که راست گُفتند! ؛ و قَطعاً می دانَد [و حَتماً می شناسَد] دروغگویان را! .".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عنکبوت آیه 2 - مترجم: امید رسا
" آیا مَردُم پِنداشتَند که تَرک [و رَها] می شَوَند [بَعد از آن] که می گویند: «ایمان آوَردیم»؟! ؛ و [آیا] آنها [سَخت] آزمایِش نمی شَوَند؟! .".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عنکبوت آیه 1 - مترجم: امید رسا
" الف ، لام ، میم .".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 70 - مترجم: امید رسا
" پس ، هنگامی که [یوسف] ، آنها را به اَسبابِ [آذوقهِ] آنها ، تجهیز [و آماده] نمود ؛ [جامِ] آبخوری را در [کوله] بارِ بَرادَرش قَرار داد! ؛ سپس ، فَریاد زَنَنده ای فَریاد زَد: «اِی [قافِلهِ] شُتُر! ، حَقیقتاً شما حتماً دُزد هستید!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 69 - مترجم: امید رسا
" و هنگامی که بر «یوسف» وارِد شُدند ؛ [او] پَناه داد بَرادَرش را به سویِ خودَش ، [و] گُفت: «حَقیقتاً من ، بَرادَرِ تو هَستم! ؛ پس ، سَختگیر [و اَندوهگین] مَباش از آنچه [آنها] انجام می دادند!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 68 - مترجم: امید رسا
" و هنگامی که وارِد شُدند از جایی که پِدَرِشان ، اَمر نمود آنها را ؛ [اَلبَته این کار ، بَرطَرَف و] بی نیاز نمی کَرد از آنها [هیچ] چیزی را از [جانِبِ] خداوند ، جُز [خواسته ، و] حاجتی در دِلِ «یعقوب» [که آن را خواست ، و] انجام داد! ؛ و حَقیقتاً او قَطعاً صاحِبِ [دانِش و] عِلمی بود برایِ آنچه آموختیم او را ؛ و لکِن ، بیشتَرِ مَردُم نمی دانَند! . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 67 - مترجم: امید رسا
" و گُفت: «اِی فَرزندانِ من! ، [آنجا] از یک دَرب ، وارِد نَشوید ؛ و [بَلکه] از دَرب هایِ جداگانه ای وارِد شَوید! ؛ و [اَلبَته من ، بَرطَرَف و] بی نیاز نمی کُنَم از شما [هیچ] چیزی را از [جانِبِ] خداوند! ؛ حَکم [و فَرمان] فَقَط برایِ خداوند است! ؛ بر او [تکیه و] تَوَکّل نمودم! ؛ و پس ، بر او بایَد [تکیه و] تَوَکّل نمایَند مُتوَکّلان!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 66 - مترجم: امید رسا
" [پِدَرِشان] گُفت: «هَرگِز نمی فِرستَم او را با شما ، تا من را [عَهد ، و] میثاقی از خداوند بِدَهید [که] حَتماً او را به [نَزدِ] من می آوَرید جُز آنکه [با مَرگ] اِحاطه شَوید [و اِختیاری نَداشته باشید]! ؛ پس ، هنگامی که [آنها ، عَهد و] میثاقِشان را به او دادَند ، گُفت: «خداوند بر آنچه می گوییم ، وَکیل [و ناظِر] است!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 171
  • >
  • >>