تاریخ نگارش : نهم اسفند 1393
ایمان و تقوا
محمد مهدی سلیمی
عقیده حاصل گره های نادانی و جهل ما میباشد به همین خاطر عقیده هیچکس ثابت نیست و مدام تحت الشعاع مسایل پیرامون ما در حال تغییر است.
کلید واژه : اسلام ناب محمدی
در کشور ما ایران اقشار بسیار با عقاید و ادیان مختلف پدید آمده است که باورهای پوچ و بی حاصل را در میان مردم پراکنده می کنند که میخواهیم در چند بخش آنها را ریشه یابی کنیم.
چند اصل مهم در میان مردم به اشتباه برداشت میشود.
1 – عقیده
2 – ایمان
3 – تقوا
اکثریت مردم نمیدانند تفاوت میان عقیده – ایمان و تقوا بسیار زیاد است و این تفاوت زمانی ضربه مهلکی به دین میزند که مورد بی اهمیتی واقع شود.
اینکه ما در زندگی روزمره و معاشرت هایمان اغلب میگوییم به فلان موضوع عقیده داریم یا نداریم.
آیا عقیده هایمان از روی عقل است یا احساس؟
هرموضوع اساسی اگر از روی احساس باشد مشخص است که نادرست است.
اکثریت افرادی که از دین اسلام زده میشوند نمیدانند که به هیچ موضوعی نباید عقیده داشت انسان به هر چیز که عقیده داشته باشد از آن متنفر میشود!
عقیده حاصل گره های نادانی و جهل ما میباشد به همین خاطر عقیده هیچکس ثابت نیست و مدام تحت الشعاع مسایل پیرامون ما در حال تغییر است.
چه خوب است که غافل نشویم چرا که خداوند افراد گمراه را که زحمت فکر کردن به خود راه نمیدهند نمیبخشد.
(سوره اعراف-ایه-179)
اینکه چرا عقیده باعث انحراف است در حوصله بحث ما نمیگنجد اما آنچه ما را به سعادت و رستگاری می رساند ایمان است.
ایمان هیچگاه میسر نمیشود مگر با تحقیق و تفکر بر آفریدگار یکتا.
و این به آن معنی نیست که اگر کسی تمام راه ها را برای رسیدن به سعادت طی کرد موفق از این دنیا برود چرا که یک عمل ناشاست آتشی می شود بر تمام حسنات.
برای صیانت از ایمان باید تقوا داشته باشیم تا به خود اجازه ندهیم چون واجبات را انجام می دهیم یا مکروهات انجام نمیدهیم برای خود راهی بسازیم تا هرجا منفعت دنیوی در کار بود قانون خداوند را نادیده بگیریم.
یعنی همچنانکه با کار های نیک این جهانمان درختان بهشت را بوجود میاوریم با اعمال بد خویشتن آتش جهنم را شعله ور میسازیم و ممکن است این آتش آنچه را که حسنات ما ایجاد کرده است نابود سازد.
رسول اکرم در حدیثی فرموده است :
حسد ورزیدن ایمان آدمی را می خورد آنچنانکه آتش هیزم را میبلعد و خاکستر میکند.
پس معلوم میشود جهنم نیز مانند بهشت صحرایی خالی بوده است.
آتشها و عذابها تجسم همان گناهانی است که به دست بشر روشن و فرستاده می شود،مار و کژدم و آب جوشان و خوراک زقوم دوزخ از نا پاکیها و پلیدیها خلق میشود ، همانطور که حور و قصور و نعیم جاویدان بهشت از ایمان و تقوا و کارهای نیک آفریده میشود.