چهارم خرداد 1392
کلاس تدبر در قرآن امروز برگزار نمی شود
کلاس تدبر در قرآن 4 خرداد 1392 برگزار نمی شود
کلاس تدبر در قرآن جزء 30 امروز مورخ 4 خرداد 1392 به علت شرکت در مراسم اعتکاف برگزار نخواهد شد.