هشتم بهمن 1390
یکشنبه ساعت 16:30 آغاز پخش تلویزیون تدبر
از ساعت 16:30 کاربران مجازی کلاس می توانند تصویر و صدای کلاس را استفاده نمایند.
طبق اطلاعیه قبلی از این پس فقط جهت حضور و غیاب و همچنین سوال از استاد فقط از نرم افزار ایطاها و برای پخش صدا و تصویر از تلویزیون تدبر استفاده خواهد شد.
از ساعت 16:30 روز یکشنبه 9 بهمن می توانید برای استفاده از صوت و تصویر کلاس، از تلویزیون تدبر استفاده کنید.
برای اینکار کافی است راس ساعت آغاز کلاس بر روی بنر تلویزیون تدبر در صفحه اصلی کلیک کنید.