دهم بهمن 1391
برگزاری کلاس روز چهارشنبه
کلاس روز چهارشنبه انشاءالله دائر است.
انشاءالله روز چهارشنبه 11 بهمن 1391 کلاس تدبر در قرآن، در همان مکان میدان سبلان برگزار می شود.