هفدهم بهمن 1391
برگزاری کلاس روز چهارشنبه
کلاس روز چهارشنبه 18 بهمن برگزار خواهد شد.
کلاس چهارشنبه 191/11/18 در همان مکان مبدان سبلان برگزار خواهد شد.