بیست و سوم بهمن 1391
برگزاری کلاس روز چهارشنبه
روز چهارشنبه 25 بهمن کلاس دایر خواهد شد.
روز چهارشنبه 25 بهمن کلاس در همان مکان میدان سبلان برگزار خواهد شد.