نوزدهم تير 1392
تعطیلی کلاس 22 تیر ماه
کلاس جزء 30 روز شنبه 22 تیر برگزار نخواهد شد.
کلاس جزء 30 روز شنبه 22 تیر تعطیل است و کلاس بعدی روز 29 تیر مصادف با 11 رمضان المبارک خواهد بود.