لیست ترجمه های زينب افراونده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عبس آیه 5 - ترجمه تفسیر روایی شیعه(برهان)سید هاشم بحرانی
اما آنکس که خود را بی نیاز می پندارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 4 - ترجمه تفسیر روایی شیعه(برهان)سید هاشم بحرانی
یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 3 - ترجمه تفسیر روایی شیعه(برهان)سید هاشم بحرانی
و تو چه دانی؟ شاید او به پاکی گراید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 2 - تدبر شخصی
که آن مرد نابینا پیش او آمد(توجه به مرد غنی که پیامبر (صلی الله علیه وآله) او را هدایت می کرد)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 1 - ترجمه تفسیر روایی شیعه(برهان)سید هاشم بحرانی
چهره در هم کشید و روی ترش کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : بسم الله
اگرچه تفسیر برهان تفسیری رواییست و چیزی جز روایات نقل نمی کند ؛ اما با استفاده از روایات نقل شده از معصومین - علیهم افضل صلوات المصلین - در این کتاب ، می توان از انحراف تفاسیر از پیش خود جلوگیری نمود .
2) سبط الشیخ : بسم الله
و از اینجاست که لزوم سرکشی به روایات تفسیری معلوم و ثابت می شود . و افرین بر شما که این جای خالی را پر کرده اید .
  سوره تکویر آیه 8 - تدبر شخصی
و زمانی که از دختران زنده به گور شده سوال می شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 4 - ترجمه تفسیر روایی شیعه(برهان)
آنگاه که مردم می میرند، شتران، وانهاده و بدون استفاده می مانند و کسی نیست که آنها را بدوشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : معنای عشار: ناقه‏هاىّ حامله ده ماهه که نفیس‏ترین اموال عرب بوده است.
  سوره طارق آیه 6 - تدبر شخصی
آفریده شده است از آبی جهنده(آبی که حرکت کننده، یا دارای حرکت است)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 5 - تدبر شخصی
پس انسان باید بنگرد(تأمل و تفکر کند که ) از چه چیز آفریده شده،به وجود آمده(توجه به اصل آفرینش انسان)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 4 - تدبر شخصی
هیچ نفسی(کسی) نیست مگر اینکه برآن(فرشتگانی) حفاظت و نگهبانی می کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>