لیست ترجمه های اميد باراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 32 - قرآن کریم
می خواهند نو خدا را که در آیین او جلوه کرده است با دهان خود خاموش کنند و خدا نخواهد گذاشت جز این شود که نور خود را به کمال رساند و سراسر گیتی را فراگیردهر چند کافران از آن ناخوشنود باشند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 34 - قرآن کریم
ای منکر حق این موقعیتی که در آن قرار داری برای تو سزاوارتر و سزاوارتر.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مائدة آیه 10 - قرآن کریم
وکسانی که کفر ورزیده و آیات مارا دروغ شمرده اند همدم دروغ خواهند بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 70 - قرآن کریم
ای رسول به اسیرانی که در دست شما مسلمینند بگو که اگر خدای در دل شما خیرو هدایتی مشاهدا کند در مقابل آنچه از شما گرفته شد بهتر از آن را عطا میکند و از گناهان شما در میگذرد که خدا آمرزنده(گناهان)ومهربان(درحق خلق)است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.