لیست ترجمه های فاطمه صنعت کار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مریم آیه 1 -
کاف. ها. یا.عین.صاد
این حروف رمزی است میان خداوند ورسولش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نام مترجم را در قسمت منبع وارد نمایید.
  سوره شمس آیه 1 - فاطمه صنعت کار
قسم به خورشید و تشعشعاتش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 1 -
همانا ما به تو کوثر را عطا کردیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 3 -
کسانی که به غیب ایمان اوردندو نماز را اقامه میکنندو از انچه روزیشان میکنیم انفاق میکنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 2 -
ان کتابی است که شکی در ان نیست و هدایتی است برای متقیان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - فاطمه صنعت کار
هنگامی که لرزیده شود زمین با زلزله خودش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) صنعتکار : عالی میباشد