لیست ترجمه های رقيه زماني اميرزکريا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مسد آیه 5 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
(و) در گردنش طنابی از لیفِ خرماست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 4 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
و همچنین زن او (به زودی در آتش می سوزد)؛ در حالی که هیزم کش است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
به زودی وارد آتش خواهد شد بر آتشی دارای شعله خالص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 2 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
رفع نیاز نکرد از او، مال او و آنچه به دست آورد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 1 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
به نام خداوند بخشنده و مهربان
1- نابود باد دو دست ابولهب و خودش نیز نابود باد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.