لیست ترجمه های hasan soltani
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نصر آیه 1 - ازاد
وقتی که یاری خداوند و فتح و پیروزی فرا رسد...
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - ازاد
به یقین ما ان را در شب قدر بر قلب مبارک پیامبر فرود اوردیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ص آیه 2 - ازاد
(اشکال از تبلیغ تو نیست) بلکه کسانی که کافر شدند در سرسختی و تفرقه افکنی هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ص آیه 1 - ترجمه شخصی
قسم به ان قران که دارای حرف حساب است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 2 - ازاد
و زمانی که زمین اشیاء نفیسه و پربهای خود را بروز دهد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - ترجمه شخصی
وقتی که زمین با لرزش خاص خود به جنبش در اید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زخرف آیه 2 - برداشت شخصی
سوگند به کتاب روشنگر و گشاینده اسرار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 1 - برگردان شخصی
قسم میخورم به این شهر(مکه) انهم جه قسمی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صف آیه 1 - دیدگاه شخصی
انچه در اسمانها و انچه در زمین اسنخدا را تسبیح می گویند و اوست مقتدرِ بسیار اگاه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) اشعری : عالی بود