لیست صرف های فرشاد ساساني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بلد آیه 2 - جامع تفاسیر
انت:ضمیر فصل اسم مبنی
حل:اسم مصدر از احلّ
هذا:اسم اشاره مبنی بر کسر
بلد : اسم معرفه به ال ، مشتق صرفی اسم مکان ،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 1 - جامع تفاسیر
اقسم:فعل مضارع صیغه 13 ثلاثی مزید باب افعال متصرف ریشه : قاف ، سین، میم ،معرب
هذا:اسم اشاره ،مبنی بر کسر
البلد:اسم معرفه به ال ، مشتق صرفی اسم مکان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.