لیست صرف های مجيد رعيتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انبیاء آیه 73 - کتب صرف و نحو
عابدین
توضیح : اسم فاعل ثلاثی مجرد جمع مذکر سالم
ریشه : عبد : پرستید / عبادت کرد
معنا: پرستندگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 63 - کتب صرف و نحو
ینطقون
توضیح : فعل مضارع جمع مذکر مغایب سالم
ریشه: نطق به زبان آورد / گفت
معنا:به زبان می آورند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 62 - کتب صرف و نحو
فعلت
توضیح : فعل ماضی ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب سالم
ریشه: فعل انجام داد / نمود / کرد
معنا : انجام دادی / کردی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 61 - کتب و صرف ونحو
یشهدون
توضیح : فعل مضارع ثلاثی مجرد جمع مذکر مغایب سالم
ریشه: شهد : گواهی داد / مشاهده کرد / دید
معنا : می بینند / گواهی می دهند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 60 - کتب صرف و نحو
یذکرهم
توضیح : فعل مضارع ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب سالم
ریشه : ذکر : نام برد / ذکر کرد / یاد کرد
هم : ضمیر متصل بالفعل
معنا: یادشان می کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 59 - کتب صرف و نحو
قالوا
توضیح : فعل ماضی ثلاثی مزید جمع مذکر مغایب معتل(اجوف)
ریشه: قول (قال) : گفت / ابراز داشت
معنا: گفتند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 58 - کتب صرف و نحو
فجعلهم
توضیح : فعل ماضی ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب سالم متعدی
ریشه: جعل : گذاشت / قرار داد
ف : پس
هم: ضمیر مفعولی متصل بالفعل
معنا: پس ( تکه تکه) نمودشان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 46 - کتب صرف ونحو
مستهم
توضیح : فعل ماضی ثلاثی مجرد مفرد مؤنث مغایب مضاعف
ریشه : مسس (مسَ ) لمس کرد
هم: ضمیر مفعولی متصل بالفعل
معنا:آنها را لمس نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 45 - کتب صرف و نحو
أنذرکم
توضیح : فعل مضارع ثلاثی مزید باب افعال متکلم وحده سالم
ریشه:نذر هشدار داد
معنا: هشدار میدهم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 5 - کتب صرف و نحو
إفتراه
توضیح : فعل ماضی ثلاثی مزید باب افتعال مفرد مذکر مغایب معتل ( ناقص)
ریشه:فری : بهتان زد / دروغ پنداشت
ه : ضمیر مفعولی : او را
معنا: به او بهتان زد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 22
  • >
  • >>