لیست صرف های فريده رجبي فرد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره علق آیه 15 - تهذیب المغنی
لَنَسفعاً
توضیح : باتوجه به اینکه فعل تنوین نمی گیرد دراینجا
نون تأکیدخفیفه به تنوین تبدیل شده است.(لَنَسفعن=لَنسفعاً)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.