لیست صرف های هادي نظري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 6 -
-اهد
--نا
---الصراط
----المستقیم
توضیح : -(هدی یهدی)فعل امر حاضر مفرد مذکر و مبنی و لام الفعل حرف علّه محذوف
--ضمیر منصوبی متصل-متکلم مع الغیر(نحن)
---اسم-ثلاثی مجرد( اگر صراط جمع صرط باشد پس الف لام بر سر آن جنس است یعنی :ما را به هر صراطی که اون صراط مستقیم باشد هدایت کن!)
----ال موصول و مستقیم اسم فاعل وصفت مشبه و صله الف لام موصول!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.