لیست صرف های آذر خوشقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 46 - تفسیر نمونه
یصدفون
توضیح : یصدفون از ماده صدف بر وزن هدف به معنی جانب و ناحیه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.