لیست اﻋﺮاب های محمد حسيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 270 - http://www.3noqte.com/main/qoran-3/6920-matn-tajome-tafsir-qoran-quran
«من» در ما من اله غیر اللَّه براى افاده کردن عموم نفى است که خدایى را از هر کس و هر چیز جز اللَّه نفى میکند و من چون براى ابتداى غایت است استغراق نفى را از ابتداى غایت تا انتهاى آن میرساند. و کلمه «لهو» ممکنست ضمیر فصل باشد که محلى از اعراب ندارد و قصص خبر ان است و ممکنست مبتدا «لهو» باشد و قصص خبر آن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.