لیست اﻋﺮاب های فاطمه قليچ خاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 106 -
ما ننسخ
توضیح : در اینجا (ما)مای نفی میباشد که فعل را منفی کرده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : ما معنی نفی ولی شرط آگاهی و تعجب است