لیست لغت های فاطمه پورمحمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فیل آیه 3 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏27، ص: 276
ابابیل : گروهى از پرندگان
توضیح : گروهى از پرندگان هستند در حال تفرقه دسته دسته و مفردى براى آن نیست در گفته ابى عبیده و قراء مانند عبادید، کسایى گوید: مفرد آن ابوّل مانند عجول، ابو جعفر رواسى پنداشته که شنیده است که مفرد و واحد آن اباله است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 249 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
طاقة : قوه و نیرو.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 249 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
لم یطعمه : نچشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 249 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
جنود : جمع جند (لشکر)
توضیح : و اصل معناى آن زمین سخت صاحب سنگ است ولى بعداً بهر اجتماع نیرومند اطلاق شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 249 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
فصل : جدا کرد
توضیح : بمعناى قطع و جدا کردن و «فصل بالجنود» یعنى لشکر را از مرکز و محلشان جدا کرد و برد و در مورد از شیر گرفتن بچه نیز کلمه «فصل» بکار میرود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 233 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
فصال : باز گرفتن از شیر
توضیح : از اینرو به بازگرفتن از شیر فصال گویند که کودک را از پستان مادر جدا مى‏کنند و بغذاى دیگر معتاد مى‏سازند.
فصیله یک مرد: فرزندان پدر اوست به اینجهت که از یک اصل و ریشه (یعنى پدرش) جدا شده‏اند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 156 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
مصیبت : مشقّتى که در روح انسان اثر مى‏کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 155 -
ثمره : میوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 155 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏2
خوف : ترس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 154 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏2
سبیل : راه و بجهاد
توضیح : باین مناسبت سبیل اللَّه گفته میشود که آن راهى است بسوى ثواب خداوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>