لیست لغت های مهسا قنبري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 6 -
اهد : هدایت کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 8 -
یکون : می باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 5 -
هب : ببخش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 2 -
ذکر : یاد کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
رحیم : مهربان و بخشنده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
نعبد : عبادت میکنیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
نستعین : به کمک می گیریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.