لیست لغت های مرضيه السادات قاسمپور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 84 -
أَخَذْنا : گرفتیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 174 -
رِضْوانَ اللَّهِ : رضایت خدا ، خشنودی خدا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 167 -
سَبیلِ اللَّهِ : راه خدا
توضیح : منظور همان صراط مستقیم است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : سبیل با صراط تفاوت دارد
  سوره نساء آیه 167 -
کَفَرُوا : کفر ورزیدند ، کافرشدند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 188 -
أَلیمٌ : درد ناک
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 181 -
سَنَکْتُبُ : سپس ثبت می کنیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.