لیست تفسیر های مهدي زيني اصلاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 -
خداوند می خواهد به یاد انسان فراموش کار بیاورد که من تو را وهمه چیز را آفریدم پس غیر از من کسی قابل ستایش نیست وتواینرا در روز الست قبول کردی ومبادا فراموش کنی .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع تقسیر را حتما ذکر نمایید.