لیست سوال های فاطمه هندياني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 3 - ترجمه
چرا در بیشتر ترجمه ها بین دو صفت "و" می آورند؟!!
مانند آیه ی شریفه " الرحمن الرحیم"
خدای بخشنده "و" مهربان.
"آن خدای بخشنده مهربان است." آیا این عبارت زیباتر نمی باشد.
قالب : لغوی گوینده : فاطمه هندیانی
منبع : موضوع اصلی : سوره‌ی حمد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : بخشنده مهربان نیز درست است.