کارنامه کلاس های تدبر
بیست و نهم بهمن 1390
کارنامه کلاس های تدبر
کارنامه جلسات 1 تا 9 قابل ارائه می باشد.
تمام اعضای کلاس می توانند کارنامه عملکرد خود را از جلسه 1 تا 9 مشاهده فرمایند.

اعضای حضوری کلاس کارنامه ها را در رورز یکشنبه 30 بهمن ماه در محل کلاس دریافت می کنند.

اعضای مجازی نیز می توانند در قسمت " تماس با ما " اسم و ایمیل خود را ارسال کنند تا فایل کارنامه برایشان ارسال شود.