برگزاری کلاس روز چهارشنبه
سوم بهمن 1391
برگزاری کلاس روز چهارشنبه
کلاس تدبر جزء 30 روز چهارشنبه برگزار می شود.
انشاءالله کلاس تدبر روز چهارشنبه ؛ چهارم بهمن، راس ساعت 16:30 برگزار می شود.