کلاس تفسیر و تدبر 25 مرداد برگزار نخواهد شد
بیست و چهارم مرداد 1390
کلاس تفسیر و تدبر 25 مرداد برگزار نخواهد شد
کلاس تفسیر و تدبر ماه مبارک رمضان، فردا 25 مرداد برگزار نخواهد شد
کلاس تفسیر و تدبر ماه مبارک رمضان، فردا 25 مرداد برگزار نخواهد شد