نحوه امتیاز دهی کلاس‌های تدبر
سی ام آذر 1390
نحوه امتیاز دهی کلاس‌های تدبر
نحوه امتیاز دهی برای حضور در کلاسها و آزمون هفتگی اعلام شد. امتیاز هادر سه گروه محاسبه می‌شود: شرکت در کلاس، آزمون‌های هفتگی و آزمون‌های پایانی
شرکت در کلاس:
شرکت در کلاس 30 امتیاز دارد که اگر به صورت مجازی باشد، همان 30 امتیاز و اگر به صورت حضوری باشد، 40 امتیاز (10 امتیاز تشویقی) را به خود اختصاص می‌دهد. افرادی که نتوانند در زمان کلاس حاضر شوند، می‌توانند فیلم را از سایت دانلود کنند و پس از مشاهده، به مسوولین اطلاع دهند تا 20 امتیاز از 30 امتیاز را کسب کنند.
بنابراین به طور خلاصه امتیازها به این شرح است:

حضور مجازی:30 امتیاز
حضور در کلاس: 40 امتیاز
دانلود فیلم: 20 امتیاز(اطلاع رسانی از طریق تماس با ما)

تذکر1: هر 10 دقیقه تاخیر، 10 امتیاز کم می‌شود.
تذکر2: غیبت تا سه جلسه مجاز است.
آزمون ها:
مسابقه هفتگی: 70 امتیاز (درصد نمره در عدد 70 ضرب می‌شود و حاصل، به عنوان امتیاز آزمون منظور می‌گردد.)
امتیاز هر جلسه باید بالای 60 درصد باشد. اگر کمتر شد، با امتیاز 80 درصدی جبران می‌شود. (تا سه جلسه)
امتحان پایان ترم اول: 700 امتیاز
امتحان پایان ترم دوم: 800 امتیاز
مجموع: 4500 امتیاز

امتیاز کمکی
تعیین سطح: 300 امتیاز
حفظ جزء 30: 500 امتیاز
**با توجه به امتیازاتی که افراد در طول دوره کسب خواهند کرد، به 14 نفر برتر کلاس 14 سفر عتبات عالیات اهدا خواهد شد**