فاطمه حقیقی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فاطمه حقيقي (2 مورد)
  سوره انبیاء آیه 37 -
انسان با عجله وشتاب سرشته شده است .بزودی نشانه های خودرا به شما می نمایانیم زیاد عجله نکنید.
  سوره کهف آیه 2 -
قران کتابی پابرجا تا (به بدکرداران)انذار دهدازسختی شدیدی از طرف خودش وبه مومنان همانهایی که اعمال صالح وشایسته انجام می دهندبشارت دهد که برای انان پاداش زیبایی در نظر است.