احمد عسکری قاهانی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های احمد عسکري قاهاني (3 مورد)
  سوره قیامة آیه 3 - تحت اللفظی
آیا انسان محاسبه (فکر) می کند که استخوانهای پوسیده او قابل جمع آوری نمی باشد
  سوره توبة آیه 49 - تحت الفظی خودم
و برخی از آنها تقاضا کردند که به آنها اجازه داده شود تا در جنگ شرکت نداشته باشند تا در فتنه نیفتند، آگاه باش که آنها در فتنه در افتاده اند و آتش جهنم کافرین را در بر خواهد گرفت.
  سوره انبیاء آیه 74 - تحت الفظی خودم
به لوط حکمت و دانش (بصیرت) عطا کردیم و او را از قریه ای که در آن اعمال زشت (هم جنس باری) انچام می دادند نجات دادیم، به درستی که آنها قومی فاسد بودند.