فاطمه حسن زاده
[ همه نکته ها ] نکته های فاطمه حسن زاده (1 مورد)
  سوره حج آیه 1 - نکات ایه ی 1
1.خطاب ایه به مردم است پس شامل مسلمان و کافر میشود .2.وقوع قیامت با حرف انّ امده که نشان از تاکید بر وقوع این واقعه ی عظیم و حتمی بودن آن دارد.3. صفت عطیم هم خود تاکید دیگری بر بزرگی واقعه ی قیامت دارد.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فاطمه حسن زاده (6 مورد)
  سوره حج آیه 17 - تحت اللفظی
قطعا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی و ستاره پرست و مسیحی و زرتشتی شدند و کسانی که شرک ورزیدند قطعا خداوند روز قیامت بینشان جدایی می اندازد قطعا خداوند بر هر چیزی گواه است.
  سوره حج آیه 16 - تحت اللفظی
و اینچنین آن را بصورت نشانه هایی روشن نازل کردیم و قطعا خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند.
  سوره حج آیه 4 - تحت اللفظی
مقرر شده برای او که هر کس او را ولی و دوست بگیرد،پس قطعا او را گمراه کند و او را به عذاب آتش بر افروخته هدایت کند.
[ همه لغت ها ] لغت های فاطمه حسن زاده (1 مورد)
  سوره حج آیه 1 - استاد بهرام پور
الساعة : هنگامه ی رستاخیز
 توضيح : یکی از نامهای قیامت می باشد
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های فاطمه حسن زاده (1 مورد)
  سوره حج آیه 1 - اطلاعات شخصی
زلزلة: اسم انّ و منصوب ، الساعة:مضاف الیه و مجرور ، شیء: خبر انّ و مرفوع ، عظیم : صفت خبر و مرفوع
[ همه صرف ها ] صرف های فاطمه حسن زاده (1 مورد)
  سوره حج آیه 1 - اطلاعات شخصی
اتقوا: فعل امر از ریشه ی (وقی - یقی ) صیغه ی 9 جمع مذکر مخاطب ،فعل ناقصه از نوع لفیف مفروق،متعدی ، معلوم، متصرف،