نرکًس آل رشیدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های نرکًس آل رشيدي (15 مورد)
  سوره یونس آیه 49 - ترجمه ی استاد معزی
بگو دارا نیستم برای خویشتن زیان ونه سودی را جز آنچه خدا خواهد برای هر ملتی است سرآمد ایشان نه دیر کنند ساعتی ونه پیشی گیرند
  سوره یونس آیه 48 - ترجمه ی استاد معزی
و گویند کی است (چه وقت)این وعده اگر هستید راستگویان
  سوره یونس آیه 47 - ترجمه ی استاد معزی
و هرملتی را پیغامبری است که هرگاه بیاید پیغامبر آنان داوری شود میان ایشان به داد و ستم نمیشود
[ همه صرف ها ] صرف های نرکًس آل رشيدي (1 مورد)
  سوره انفال آیه 70 - حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
ها -لمن-أیدیکم- یؤتکم- أخذ-
 توضيح : ها :حرف تنبیه لمن:حرف جر واسم بعد از آن مجرور أیدیکم:اسم مجرور
یؤتکم :فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله(ی)
أخذ:فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری