مریم حسینی
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های مريم حسيني (1 مورد)
  سوره یس آیه 77 - الجدول فی اعراب القرآن(ج23ص25)
(الهمزة) للاستفهام التوبیخیّ التعجّبیّ (الواو) استئنافیّة (أنّا) حرف مشبّه بالفعل و اسمه (من نطفة) متعلّق ب (خلقناه) ..
(الفاء) عاطفة (إذا) فجائیّة (مبین) نعت لخصیم مرفوع.
جملة: «لم یر ...» لا محلّ لها استئنافیّة.
و جملة: «خلقناه ...» فی محلّ رفع خبر أنّ.
و جملة: «هو خصیم ..» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافیّة.
[ همه صرف ها ] صرف های مريم حسيني (2 مورد)
  سوره فجر آیه 9 - الجدول فی اعراب القرآن ج30ص322
جابوا
فعل ماضی،جمع مذکر غایب، متعدی،مجرد، مبنی،معتل العین،ریشه آن جوب،جابوا اصل آن جَوَبوا بوده حرف عله متحرک وماقبل فتحه ،حرف عله به الف قلب شد (ریشه آن جوب) است
  سوره فجر آیه 28 - الجدول فی اعراب القرآن ج30ص329
مرضیة: اسم مرضیة مؤنث مرضی می باشد، ریشه آن رضی،مشتق،اسم مفعول،اعلال به قلب،اصل آن مرضوی بوده. از آنجایی که واو و یا باهم جمع شدند و اولی(واو) ساکن بود پس به حرف دوم (یا)قلب شد ودر آن ادغام شد. حرف ماقبل(ض)کسره گرفت تا با حرف (ی) در مرضی مناسبت داشته باشد