بنده خدا بنده خدا
[ همه پیام ها ] پیام های بنده خدا بنده خدا (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 1 - آیه یک سوره بقره و رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم
💖 بسم الله الرحمن الرحیم 💖
#رابطه_ایات
#درس‌هایی_از_قرآن

آیات :
1) بِسْمِ اللَّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیم
2) الم ( الف . لام . میم )

در آیه اول حروف الم چه معنایی دارد ؟
الف یا ٰ : پنج بار
در الف اول (ا)لله
در لام وسط ال(لٰ)ه
در (ا)لرحمن
در الرح(مٰ)ن
در (ا)لرحیم

لام : چهار بار
در ا(لل)ه ، ۲ بار
در ا(ل)رحمن
در ا(ل)رحیم

میم : سه بار
در بس(م)
در الرح(م)ن
در الرحی(م)

توضیح الف :
سه بار الف ( ا ) اول آمده
دو بار ٰ یکی مانده به آخر آمده
یعنی نظم خاص

توضیح لام :
بازم سه بار الف ( ا ) اول آمده
اما لام مثل تقسیم ابتدا عدد ۲ بار اومده
سپس یک بار و یک بار
جالب است ؛ یکبار و یکبار بعد آن کلمه ( ر )

نکته :
رحمن ( صفت عام ) رحیم ( صفت خاص )
افراد عام ( عوام ) ، افراد خاص ( خواص )

توضیح میم :
برعکس دو مورد قبل
میم که کلمه آخر ( الم ) است
دو بار میم آخر آمده ، یکبار یکی مانده به آخر

الف ۵ لام ۴ میم ۳
بازم جالب است :
از میان سه عدد ، مجذور وسط عدد مشترک است !
میانه در میانه
۲ × ۲
توضیح :
در مورد الف : ۲ بار ٰ آمده
درمورد لام : ۲ بار در الله آمده
در مورد میم : ۲ بار در آخر آمده
۲×۲ حالا مشترک شده و شده ۲×۲×۲

یعنی ترتیب :
ابتدا ۵ ، ۴ ، ۳ ...
سپس ۲ ، ۳ ...

بهترین کلمه آیات رو استخراج میکنیم :
الله یا الف و لام و لام و ه
دو مورد در الم مشترک شد :
الف و لام
کلمه الله خاصیتش چیست با توجه به الف و لام :
الف رو برمیداریم میشه ، لله
بازهم یعنی خدا
لام رو برداریم
میشه له
بازهم یعنی خدا
لام رو برمیداریم میشه ه
در عربی هو یا ه به او معنی می‌شود
بازهم میشه خدا
ه رو برمیداریم میشه .
نقطه
بازهم یک یا یک نقطه میشه خدا
نقطه رو برمیداریم
میشه هیچ !
دنیا از ماده تاریک ( فلق آیات ۱ تا ۳ ،،، نور آیه ۱ یا ... ) یا هیچ بوجود اومده
یعنی بازهم می‌رسیم به آفریننده دنیا ( خدا )
تا اینجا کافی هست اگر نظری بود پذیرا هستم .
⏪⏪⏪ ⏪⏪⏪ ⏪⏪⏪ ⏪⏪⏪ ⏪⏪⏪ ⏪⏪⏪
✅ امام صادق (ع) فرمود :
"الم" ، رمز و اشاره ای است میان خدا و حبیب او محمد (ص) خواسته تا کسی جز او بر آن آگاه نگردد آن را به صورت حروف درآورده تا آن رموز را از چشم اغیار دور نگاه دارد و تنها بر دوست روشن و ظاهر سازد .

✔ منبع :
ابن طاووس ، سعد السعود ، ص 217 ، چاپ نجف

#دانش_خدایی
💖 #یا_علی_مدد 💖