محمدحسین ایراندوست
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمدحسين ايراندوست (13 مورد)
  سوره بقرة آیه 4 -
همان کسانی که آنچه در قرآن بر تو فرود آمده و به آنچه قَبل از تو در سایر کُتبِ آسمانی فرود آمده است، ایمان مى آورند. و به عالمِ رَستاخیز ، بدون هیچ تردیدی، یقین می دارند.
  سوره بقرة آیه 3 -
همان کسانى که به عالمِ نامحسوسی باور دارند که خداوند، فرشتگان، قیامت، بهشت، و دوزخ در آن قرار دارد ، و نماز را به گونۀ شایسته مى خوانند، و از هر چه رزق و روزی آنان ساختیم، همواره هزینه کرده و به دیگران می بخشند.
  سوره بقرة آیه 2 -
این قرآن،همان کتاب عَظیمی است که در مُحتوایَش هیچ تردیدى نیست و سبب ارشادِ تقواپیشگان است.