----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
ترجمه جناب آقاي صفوي
به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) سوگند به عصر پیامبر ، عصر پیدایش اسلام ،

2) که انسان در زیانکارى و سرمایه عمرش رو به تباهى است;

3) مگر کسانى که به خدا و پیامبران و روز قیامت ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده و یکدیگر را به پیروى از حق سفارش کرده و به شکیبایى در اطاعت از خدا و دورى جستن از گناهان و تحمّل ناگوارى ها توصیه نموده اند .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) واى بر هر عیبجوى غیبت کننده اى ،

2) که مالى فراهم آورده و آن را پى در پى شمرده است;

3) چون مى پندارد که ثروتش مرگ را از او دور کرده و جاودانه اش ساخته است .

4) چنین نیست ، مرگ او فرا خواهد رسید و قطعاً در آن آتش شکننده افکنده خواهد شد .

5) و چه چیزى تو را آگاه کرده است که آن آتش شکننده چیست ؟

6) آتشِ برافروخته خداست ،

7) که بر دل ها چیره مى شود و جان آدمیان را مى سوزاند .

8) آن آتش بر آنان در بسته خواهد بود و راه خلاصى از آن نخواهند داشت .

9) این در حالى است که آنان در ستون هایى بسیار دراز به بند کشیده شده اند .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) مگر ندانسته اى که پروردگارت با آن فیل سواران که براى ویران ساختن کعبه لشکرکشى نمودند چه کرد ؟

2) آیا ترفندشان را در بیراهه قرار نداد و بى اثر نساخت ؟

3) و بر بالاى سرشان فوج فوج پرندگانى فرستاد .

4) پرندگانى که بر آنان سنگ هایى از سجّیل مى افکندند .

5) بدین گونه ، خداوند جانشان را گرفت و آنان را همچون پوسته اى ساخت که مغزش خورده شده باشد .

601
601