----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
ترجمه جناب آقاي صفوي
به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) بگو : اى کافران قریش ، پیشنهاد شما که من بت هایتان را بپرستم تا شما هم خداى مرا بپرستید ، هرگز قابل قبول نیست .

2) نه من آنچه را شما مى پرستید خواهم پرستید ،

3) و نه شما پرستنده کسى هستید که من او را مى پرستم ،

4) و نه من پرستنده چیزى هستم که شما آن را مى پرستید ،

5) و نه شما پرستنده کسى هستید که من او را مى پرستم .

6) دین شما براى خودتان ، و دین من هم براى خودم .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) هنگامى که یارى خدا و فتح مکّه فرارسد و مشرکان قریش مغلوب شوند ،

2) و ببینى که مردم گروه گروه به دین خدا درمى آیند ،

3) پروردگارت را همراه با ستایش او تسبیح گوى و از وى آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) دو دست ابولهب ناکارآمد باد ، و تلاش هایش بر ضدّ پیامبر بى اثر ، و خودش نیز براى همیشه تباه و از سعادت محروم باد !

2) دارایى و دستاوردش او را از تباهى دور نساخت .

3) به زودى به آتشى زبانه دار درمى آید و براى همیشه در آن ماندگار خواهد بود .

4) و همسرش نیز به آن آتش درخواهد آمد در حالى که هیزم کش دوزخ است .

5) و بر گردنش طنابى از پوسته درخت است .

603
603