لیست ترجمه های مجيد رعيتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انبیاء آیه 73 - قرآن کریم
و آنها را پیشوایانی قرار دادیم تا ( مردم را ) به دستور ما هدایت می کردند و به آنها انجام کارهای خیر و به پا داشتن نماز و پرداخت زکات را وحی کردیم و آنان پرستش کنندگان ما بودند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 63 - رعیتی
He said: Surely the bigger has done this, therefore ask them, if they can speak
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 63 - قرآن کریم
( خلیل الرحمن ) گفت: بلکه این کار را بزرگترینشان انجام داده است. اگر قدرت سخنگویی دارند، از آنها بپرسید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 62 - رعیتی
They said: Have yourself done this to our gods, O abraham?
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 62 - قرآن کریم
گفتند: ای ابراهیم ، آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 61 - رعیتی
They said : Thus bring him infront the eyes of the people, perhaps they may bear witness
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 61 - قرآن کریم
گفتند: او را مقابل دیدگان مردم بیاورید ،شاید گواهی دهند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 60 - rayati
They said: We heard a youth called Ibrahim .speak about them
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 60 - قرآن کریم
( گروهی ) گفتند: شنید یم جوانی آنها را ( به بدی ) یاد می کند (که )به او ابراهیم گفته می شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 59 - rayati
They said: Who has done this to our gods? Most surely he is one of the unjust
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 49
  • >
  • >>