لیست صرف های مرضيه اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 4 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
إتَّبِعُوا:فعل امراز باب افتعال،ما:موصول اسمی،أُنزِلَ:فعل ماضی مجهول ازباِفعال،اِلی:حرف جَرّ،کِم:ضمیرخطاب،»ِن:حرف جَرّ،رَب:صفت مشبّهه،کُم:ضمیرخطاب،واو:حرف عطف،لا:حرف نهی،تَتَّبِعُوا:فعل مضارع از باب اِفعال،مِن:حرف جَرّ،دُون:اسم است به معنای غَیر،هاء:ضمیرغایب،أَولِیاء:جمع وَلِیّ،قَلیل:صفت مشبّهه،ما:حرف زائد،تَذَکَّرُونَ:فعل مضارع از باب تَفَعُّل و در اصل تَتَذَکَّرُونَ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 2 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
کِتاب:مصدر،أُنزِلَ:فعل ماضی مجهول از باب اِفعال،إِلی:حرف جَرّ،کاف: ضمیر خطاب،فاء:حرف ربط،لا:حرف نفی،یَکُن: فعل مضارع ناقص،فی:حرفجَرّ،صَدر:اسم است از برای سینه،حَرَج مصدر، مِن:حرف جَرّ، هاء:ضمیر غایب،لام:حرف جَرّ،تُنذِرَ:فعل مضارع از باب إفعال،باء:حرف جَرّ،واو:حرف عطف،ذِکری:مصدر،لام،حرف حَرّ،مُؤمنین:اسم فاعل از باب اِفعال(اعراف/آیه3)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 163 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
لا:حرف استقراق نفی جنس،شَریک:صفت مُشَبَّهه، لام: حرف جرّ، هاء:ضمیر غایب،واو: حرف استیناف احتمال دارد حرف عطف باشد،باء:حرف جَرّ،ذلِکَ:اسم اشاره،أُمِرتُ:فعل ماضی مجهول،واو:حرف عطف،أنا:ضمیر منفصل،أَوَّلُ:اَفعل وصفی،أَل: موصول اسمی،مُسلِمَینِ: اسم فاعل از باب افعال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 164 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
قُل: فعل امرحاضر،هَمزه:حرف استفهام،غَیر:اسم ثلاثی جامد،ألله:عَلَم،اَبغی: فعل مضارع،رَبّ: صفت مشبهه،واو:حالیه،هُوَ:ضمیرغایب،کُلّ:اسم جامد عام،شَیء:اسم جامد عام،واو:حرف استیناف، لا:حرف نفی،تَکسِبُ: فعل مضارع،نَفس:اسم ثلاثی جامد،اِلاّ:حرف استثناء،عَلی:حرف جر،هاءضمیر غایب، واو:حرف عطف،لا:حرف نفی،تَزِرو:فعل مضارع،وازِرَة:اسم فاعل،وِزر:مصدر،«گناه سنگین»،أُخری:صفت مَشَبَّهه ومؤنث«اَخَر»می باشد،ثُمَّ:حرف عطف،اِلی:حرف جَرّ،کُم:ضمیر خطاب،مَرجَع:مصدر،فاء:حرف عطف،یُنَبِّءُ: فعل مضارع از باب تفعیل،باء:حرف جَرّ،ما:موصول اسمی،کُنتُم:فعل ماضی ناقص،فی:حرف جَرّ،هاء:ضمیرغایب،تَختَلِفُونَ:فعل مضارع از باب اِفتعال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 165 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
واو:حرف استیناف،هُوَ:ضمیرغایب،أَلَّذی:موصول اسمی،جَعَلَ:فعل ماضی،کُم:ضمیرخطاب،خَلائف:جمع خلیفه،أَل:حرف تعریف،أَرض:اسم ثلاثی جامد،واو:حرف عطف،رَفَعَ:فعل ماضی،بَعض:اسم جامد ثلاثی، فَوق: اسم مکان، دَرَجات:جمع دَرَجَة،لام:حرف جَرّ، یَبلُوَ:فعل مضارع،فی:حرف جرّ،ما:موصول اسمی،ءاتی: فعل ماضی از باب اِفعال،اِنَّ:حرف تأکید ناسخ،رَبّ:صفت مُشَبَّهه،کاف:ضمیرخطاب،سَریع:صفت مُشَبَّهه،ال:حرف تعریف،عِقاب:مصدر،واو:حرف عطف،اِنَّ:حرف تأکید ناسخ،هاء:ضمیرغایب،لام:ضمیر غایب،لام:حرف تأکید،غَفُور:صفت مَشَبَّهه، رَحیمٌ:صفت مُشَبَّهه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 104 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
لا:حرف نفی، تُدرِکُ: فعل مضارع از باب اِفعال،هاء:ضمیرغایب،ال:حرف تعریف،أبصار:جمع بَصَر،واو:حالیه،هُوَ:ضمیرغایب،یُدرِکُ:فعل مضارع از باب اِفعال،واو:حرف، هُوَ:ضمیرغایب،ال:حرف تعریف،لَطیف:صفت مُشَبَّهه،ال:حرف تعریف،خَبیر:صفت مُشَبَّهه،وطبق نظر محققین این نوع صفات تماماً صِیَغ مبالغه اند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 103 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
ذالِکُم:اسم اشاره،أَلله:عَلَم، رَبّ:صفت مشبَّهه،کُم:ضمیرخطاب،لا:حرف نفی جنس،اِله:صفت مشبّهه، اِلا:حرف استثنا،هُوَ:ضمیرغایب،خالق:اسم فاعل،کُلّ:اسم جامدعام،فاء:حرف ربط ، اُعبُدُوا:فعل امر،هاء:ضمیرغایب،عَلی:حرف جَرّ، وَکیل: صفت مُشَبَّهه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 102 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
بَدیع:صفت مشبَّهه ، ال:حرف تعریف، سَموَات:جمع سماء، واو: حرف، ال:حرف تعریف، أَرض:اسم ثلاثی جامد،أَنّی:اسم استفهام، یَکُونُ: فعل مضارع ناقص، لام:حرف جَرّ، هاء:ضمیر غایب،وَلَد: اسم ثلاثی جامد،واو:حالیه،لَم تَکُن:فعل مضارع ناقص منفی،صاحِبَةٌ: اسم فاعل،واو:حرف،خَلَقَ:فعل ماضی،کُلّ:اسم جامدعام،شَیء:اسم جامدعام،واو:حرف،هُوَ:ضمیرغایب، باء:حرف جر،عَلسم:صفت مُشَبَّهه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 74 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
واو:حرف،هُوَ:ضمیر غایب،اَلَّذی:موصول اسمی،خَلَقَ:فعل ماضی،ال: حرف تعریف، سَموات:جمع سماء، واو:حرف،ال:حرف تعریف،أَرض:اسم جامدعام،باء:حرف جَرّ،ال:حرف تعریف،حَقِ:مصدر،واو:حرف،یَوم:اسم زمان،یَقُولُ:فعل مضارع،کُن:فعل امرتامّ،فاء:حرف عطف،یَکُون:فعل مضارع تامّ،قُول:مصدر،هاء:ضمیرغایب،واو:حرف،لام:حرف جَرّ، ال:حرف تعریف،مُلک:مصدر،یَومَ:اسم زمان، یُنفَخُ:فعل مضارع مجهول،فی:حرف جَرّ،ال:حرف تعریف،صُور:اسم جامد،عالِم:اسم فتعل،ال:حرف تعریف،غَیب:مصدر،واو:حرف،ال:حرف تعریف،شَهادَة:مصدر،واو:حرف،ال:حرف تعریف،حَکیم:صفت مُشَبّهه،ال:حرف تعریف، خَبیر: صفت مُشَبَّهه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 65 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
قُل: فعل امر حاضر،اَلله:علم ،یُنَجیّ:فعل مضارع از باب تفعیل، کُم: ضمیر خطاب، مِن: حرف جَرّ، ها: ضمیر غایب، واو: حرف عطف، مِن: حرف جَرّ، کُلّ: اسم جامد عام، کَرب: مصدر، ثُمّ: حرف عطف، اَنتُم: ضمیر منفصل مرفوع، تُشرِکُون: فعل مضارع از باب افعال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>