لیست نکته های عماد علي اکبري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 69 - عطسه کردن
روایت شده عطسه کردن از طرف خداونداست پس نبایدجلوی عطسه راگرفت
توضیح : پس اگرکسی خواب است یادرجمعی هستیدجلوی عطسهیتان رابگیرید
قالب : روایی گوینده : عماد علی اکبری
منبع : کتاب ها موضوع اصلی : عطسه کردن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : این نکته ارتباطی با آیه ندارد.