لیست ترجمه های مسعود بهشتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 154 - تفسیر نمونه
به آن ها که در راه خداکشته می شوند مردگان نگویید بلکه آن ها زندگانند اما شما درک نمی کنید .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 7 -
به راه کسانی که به آن ها نعمت عنایت فرمودی ؛ نه ( به راه ) کسانی که بر آنها غضب گرفته ای و نه (راه )آنهایی گه جزء گمراه شدگانند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : به ترجمه آقای صفوق در این آیه مراجعه کنید
  سوره حمد آیه 6 -
(پروردگارا) ما را به راه راست هدایت فرما.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
(خداوندا) مافقط تو را می پرستیم و (فقط ) ازتو یاری می خواهیم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 -
(خداوندی ) که صاحب روز جزاست .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 -
ستایش ؛ مخصوص خداوند - پروردگار جهانیان - است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : رب العالمین عیناٌ در متن آیه آمده است.....چرا در بین دو - قرار گرفته ؟
  سوره حمد آیه 3 -
(خداوندی )که (به عموم )مهربان (و برای مومنان واقعی خود ) بخشنده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
ستایش مخصوص خداوند؛پروردگار جهانیان است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
به نام خداوندگار بخشنده مهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.