لیست ترجمه های امير نبوتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 2 -
آن کتاب نه ابهامی درونش است هدایتی برای پرهیزکاران (از هر گناهی ) باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 7 -
(به ) راه (اصلی حقیقی) کسانی که بر ایشان نعمت دادی نه دیگر کسانی که خشم بر ایشان است (و) نه گمراهان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
ما را به راه اصلی (حقیقی) درستی هدایت نما
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
(براستی ) تو را عبادت می کنیم و از تو مدد جوییم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 -
صاحب حقیقی در روز جزا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
دارای رحمت گسترده و خاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - بدون منبع
ستایش و شکرسپاسگزارانه برای الله که مالک و پرورنده جهانیان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : در این آیه از واژه‌های «حمد» و «رب» استفاده شده و بهتر است معنای دقیق این کلمه از کتب لغت بیان شود.
  سوره آل عمران آیه 154 - تدبر شخصی
پس بر شما در هنگامه غم و اندوه آسودگی نازل نمود که گروهی از شما را دربر می گیرد و
( تنها) گروهی که غم جانشان مضطرب ساخته بودشان بر الله گمانی دور از حق و جهل گونه بردند، (پس همانان) می گویند : آیا برای ما در ( این) امر چیزی هم هست؟ بگو همانا تمام امر از آن الله است. که (نیت هایشان را) پنهان می کنند در خودشان و برای تو آشکار نمی کنند و می گویند اگر برای ما در (این ) امر چیزی بود در اینجا کشته نمی شدیم. (پیامبرا) بگو اگر هم در خانه هایتان بودید ، افرادی که برایشان قتل نوشته شده بود در جایگاه (مرگ) خود ظاهر می شدند و این گونه الله برای (سنجش) آنچه در سینه هایتان(نیت) است،مبتلا (به حوادث) میسازدتان و بدین وسیله آنچه را که درقلبهایتان (به عنوان عمل ) است ، پاک میگرداند و الله آگاه کامل بر درون و باطن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 44 - از هیچ منبعی استفاده نشده
و (به قصد) مالکان بهشت ، اهل آتش را بانگ سر می دهند که :
آنچه را که پروردگار ما نوید داده بود بر حقیقت یافتیم پس آیا شما هم آنچه پروردگارتان وعده کرده بود بر حقیقت یافتید
(اهل آتش ) گویند: آری
پس (درآن هنگام) آگاه کننده ای در میانشان بانگ برآورد که : همانا لعنت (و دوری از رحمت پروردگار) الله بر ستم پیشکان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 154 - از هیچ منبعی استفاده نشده است
پس بر شما در هنگامه غم و اندوه آرامش و آسودگی که چون خواب گروهیتان را فرا گرفت نازل نمود و ( تنها) گروهی که غم از دست دادن جانشان مضطرب ساخته بودشان بر الله گمانی دور از حق و جهل گونه بردند
می گویند : آیا برای ما در ( این) امر سودی هم هست؟ بگو همانا تمام امر از آن الله است
که (منافقان ) پنهان می کنند (نیاتشان را ) در خودشان و برای تو آشکار نمی کنند و می گویند اگر برای ما در امر چیزی بود در اینجا کشته نمی شدیم .
بگو اگر هم در خانه هایتان بودید ، افرادی که برایشان قتل نوشته شده بود در جایگاه (مرگ) خود ظاهر می شدند و این گونه الله برای آنچه در دلهایتان است، بیازماید تا آنچه را درقلبهایتان است ، پاک گرداند و الله آگاه کامل بر درون و باطن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>