لیست ترجمه های دانشجو انلاين
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 7 - استاد مسعود ریاعی
به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه آن جماعتی که بی تو، سرگشته و حیرانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 - استاد مسعود ریاعی
[ای خداوند بزرگ در همۀ امور] ما را به راه درست هدایت کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 - استاد مسعود ریاعی
[ای خداوند بزرگ] فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 - استاد مسعود ریاعی
هم او که مالک روز حسابرسی است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 - استاد مسعود ریاعی
آن بخشایند های که با رحمت است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - استاد مسعود ریاعی
ستایش فقط سزاوار خداوندیست که پروردگار جهانیان* است.
* عالَمهای متنوعی وجود دارد که همه تحت سیطرۀ ر ب العالمین است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - استاد مسعود ریاعی
)به نام الله که بخشاینده و با رحمت است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.