لیست ترجمه های اميد رسا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره الرحمن آیه 47 - امید رسا
" پس کدام نعمتهای پروردگارتان را تکذیب [و اِنکار] می کنید [اِی دو گروهِ انسانها و جِنّ ها]؟! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 46 - امید رسا
" و برای هرکه از [جایگاه و] مقامِ پروردگارش بترسد ، دو باغِ انبوه [در بهشت] است! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 45 - امید رسا
" پس کدام نعمتهای پروردگارتان را تکذیب [و اِنکار] می کنید [اِی دو گروهِ انسانها و جِنّ ها]؟! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 44 - امید رسا
" [و] اکنون می چرخند میانِ آن ، و میانِ آبی جوشان! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 43 - امید رسا
" این [همان] جهنّمی است که مُجرمان ، تکذیب [و اِنکار] می کردند آن را! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 42 - امید رسا
" پس کدام نعمتهای پروردگارتان را تکذیب [و اِنکار] می کنید [اِی دو گروهِ انسانها و جِنّ ها]؟! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 41 - امید رسا
" مُجرمان [و گنهکاران] به نشانه های [چهرهِ] آنها شناخته می شوند ، [و] پس به پیشانی گرفته می شوند ، و [گام ها و] قدم ها! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 39 - امید رسا
" پس آن روز ، سؤال نمی شود انسان از گناهش ، و نَه جِنّ! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 38 - امید رسا
" پس کدام نعمتهای پروردگارتان را تکذیب [و اِنکار] می کنید [اِی دو گروهِ انسانها و جِنّ ها]؟! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 37 - امید رسا
" پس هنگامی که آسمان شکافته شود ، [و] پس مانندِ [چرم و] روغنِ سرخ شود! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 379
  • >
  • >>