لیست ترجمه های اميد رسا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نمل آیه 70 - مترجم: امید رسا
" و اَندوهگین نَباش بر آنها ؛ و در تَنگنا [و سَختی] نَباش از آنچه [آنها] مَکر [و تَدبیر] می نمایَند! . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 69 - مترجم: امید رسا
" بِگو: «بِگَردید [و سِیر و سَفَر نمائید] در زمین ؛ [و] پس ، بِبینید [که] چگونه بود [سَراَنجام و] عاقِبَتِ مُجرِمان [و گُنَهکاران]!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 68 - مترجم: امید رسا
" «حَقیقتاً این [سُخَن] ، وَعده داده شُده است به ما و پِدَرانِ ما از قَبل! ؛ [و] این [چیزی] جُز اَفسانه هایِ نخستینیان نیست!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 67 - مترجم: امید رسا
" و اَفرادی که کافر شُدَند گُفتند: «آیا هنگامی که [ما] خاکی [فَرسوده] شُدیم ، و پِدَرانِ ما ؛ آیا حَقیقتاً حتماً [زنده می شَویم و] خارِج شَوَندگان هستیم؟!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 66 - مترجم: امید رسا
" بَلکه عِلم [و دانِشِ] آنها در [بارهِ] آخِرَت [کافی نیست و] تَه کشیده است! ؛ [و] بَلکه آنها در شَکّی [و تَردید] از آن هستَند! ؛ [و] بَلکه آنها از [دَرکِ] آن ، [کور ، و] نابینا هستند!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 65 - مترجم: امید رسا
" بِگو: «نمی دانَد غیب [و نَهان] را [هیچ] فَردی در آسمانها و زمین جُز خداوند! ؛ و دَرک نمی کُنَند [کِی ، و] چه زَمانی بَراَنگیخته می شَوَند!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 64 - مترجم: امید رسا
" «[یا] آیا فَردی که آفَرینِش را آغاز می نمایَد ، [و] سپس آن را [دوباره] باز می گَردانَد ؛ و [هَمان] فَردی که رِزق [و روزی] می دهَد شما را از آسمان و زمین [بِهتَر است ، یا آنچه شِرک می وَرزَند ؛ و برایِ او شریک ، قَرار می دهَند]؟!» . آیا خُدایی [دیگَر] با خداوند [یکتا] است؟! ؛ بِگو: «[دَلیل ، و] بُرهانِتان را بیاوَرید ، اگر [از] راستگویان هستید!» . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 63 - مترجم: امید رسا
" «[یا] آیا فَردی که شما را در تاریکی هایِ خُشکی و دَریا ، هدایَت می نمایَد ؛ و [هَمان] فَردی که می فِرِستَد بادها را ، بشارَتی [پیشاپیشِ باران ، و] میانِ دَست هایِ رَحمَتِ او [بِهتَر است ، یا آنچه شِرک می وَرزَند ؛ و برایِ او شریک ، قَرار می دهَند]؟!» . آیا خُدایی [دیگَر] با خداوند [یکتا] است؟! ؛ [مُنَزَّه ، و] بَرتَر است خداوند ، از آنچه شِرک می وَرزَند [و برایِ او شریک ، قَرار می دهَند]! . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 62 - مترجم: امید رسا
" «[یا] آیا فَردی که پاسُخ می دهَد [دَرخواست و] دُعایِ مُضطَرّ [و دَرمانده] را ، و بَدی را بَرطَرَف می سازَد ؛ و [در حالی که] شما را جانِشین هایِ زمین قَرار می دهَد [بِهتَر است ، یا آنچه شِرک می وَرزَند ؛ و برایِ او شریک ، قَرار می دهَند]؟!» . آیا خُدایی [دیگَر] با خداوند [یکتا] است؟! ؛ [پس ، چه] کَمی مُتذَکّر می شَوید [و اَندَک ، پَند و اَندَرز می پَذیرید]! . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 61 - مترجم: امید رسا
" «[یا] آیا فَردی که زمین را [آرامِش و] ثباتی قَرار داد ؛ و در میانِ آن ، رودهایی قَرار داد ؛ و برایِ آن ، کوه هایی [ثابِت و] اُستوار قَرار داد ؛ و میانِ دو دریا [مانِعی و] حائِلی قَرار داد [بِهتَر است ، یا آنچه شِرک می وَرزَند ؛ و برایِ او شریک ، قَرار می دهَند]؟!» . آیا خُدایی [دیگَر] با خداوند [یکتا] است؟! ؛ بَلکه بیشتَرِ آنها نمی دانند! . ".
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 159
  • >
  • >>