لیست صرف های محمد رجب زاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عبس آیه 1 - تدبر شخصی
عبس:
فعل ماضی مفرد مذکر غایب ، ثلاثی مجرد، لازم ، معلوم ، سالم

توَلَّى:
فعل ماضی مفرد مذکر غایب -ثلاثی مزید با تغعل - معلوم - لازم - معتل (مثال واوی و ناقص یایی)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 133 - اطلاعات خودم
و- حرف عطف مبنی
سارعوا- فعل امر -جمع مذکر مخاطب - ثلاثی مزید ( باب مفاعله ) سالم(سرع)
الی - حرف جر
مغفره- اسم مفردمونث مجازی -جامد مصدری - نکره- معرب ومنصرف
من -حرف جر
رب-اسم مفردمذکر مجازی -معرفه - معرب و منصرف
کم - ضمیر متصل جمع مذکر مخاطب -معرفه - مبنی
جنه - اسم مفرد مونث مجازی - نکره - معرب و منصرف
عرض - اسم مفرد مذکر مجازی - معرفه - معرب ومنصرف
ها- ضمیر متصل مفرد مونث غایب - معرفه و مبنی
ال- حرف تعریف
سماوات - جمع مونث سالم مجازی - معرفه -معرب و منصرف
ارض - اسم مفرد مونث مجازی - معرفه به ال تعریف - معرب ومنصرف
اعدت- فعل ماضی مجهول مفرد مونث غایب - متعدی - مبنی
ل- حرف جر
متقین - اسم جمع مذکر حقیقی - مشتق ( اسم فاعل ) - معرفه به ال تعریف -معرب و منصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 109 - اطلاعات خودم
سماوات - اسم جمع مونث سالم مجازی (سماء) - معرب و معرفه و منصرف
ارض - اسم مفرد مونث مجازی - معرفه - معرب ومنصرف
ترجع - فعل مضارع مجهول - مفرد مونث غایب متعدی - سالم از رجع
امور - اسم جمع مکسر از ( امر) معرفه- معرب و منصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 84 - اطلاعات خودم
قل - فعل امر مفرد مذکر مخاطب ثلاثی مجرد اجوف واوی ( قول ) - متعدی و مبنی
آمنا - فعل ماضی معلوم متکلم مع الغیر ثلاثی مزید باب افعال ( مهموز ) - متعدی - مبنی
انزل - فعل ماضی مجهول مفرد مذکرغایب - ثلاثی مزید با ب افعال - سالم ( نزل ) - متعدی - مبنی
ابراهیم ، اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب ، موسی ، و عیسی- اسم مفرد مذکر حقیقی - معرفه علم عجمی - غیر منصرف موسی و عیسی اسم مقصور است

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 62 - اطلاعات خودم
العزیز - اسم مفرد مذکر مجازی - مشتق صفت مشبهه - معرفه به ال - معرب و منصرف
الحکیم - مثل العزیز
هذا - اسم اشاره به نزدیک مذکر - معرفه و مبنی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 38 - اطلاعات خودم
هنالک -اسم اشاره مفرد مبنی - جامد
دعا- فعل ماضی مفرد مذکر غایب -ثلاثی مجرد - ناقص واوی( دعو)- مبنی برفتح
هب- فعل امر مفرد مذکر مخاطب - ثلاثی مجرد مثال واوی (وهب) - مبنی بر سکون
سمیع - اسم مفرد مذکر -مشتق ( صفت مشبهه ) -معرفه باضافه-معرب و منصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 16 - اطلاعات خودم
آمنا- فعل ماضی متکلم مع الغیر-ثلاثی مزید با افعال از فعل (امن ) ( أ أ من ) ادغام دو همزه ( آمن ) + ضمی نا ( آمَنَّا ) از افعال مهموز
ق- فعل امر مفرد مذکر مخاطب از ( وقی ) که طبق قاعده واو آن جذف و همچنین یای آن به علت مجزوم شدن حذف شده است شش صیغه امر آن ( ق ،قیا ، قو ،قی ، قیا ، قین)میباشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : آمنّا صحیح است
  سوره بقرة آیه 270 - خودم
انفقتم = فعل ماضی جمع مذکر مخاطب -ثلاثی مزید باب افعال - سالم - متعدی -مبنی بر سکون
ظالمین - اسم جمع مذکر سالم -معرفه به ال تعریف - مشتق ( اسم فاعل ) معرب و منصرف

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 257 - اطلاعات خودم
الذین-اسم موصول جمع مذکر سالم - معرفه - جامد - مبنی
ظلمات - اسم جمع مونث مجازی -معرفه به ال تعریف - اسم مصدر-معرب و منصرف
اولیاء-اسم جمع مکسر - مشتق ( صفت مشبهه ) -معرفه به اضافه - معرب و منصرف
طاغوت : اسم مفرد مذکر - مشتق (صفت مشبهه) معرف به (ال) - معرب ومنصرف
اصحاب :جمع مکسر -مذکر حقیقی( مفر آن صحابی ) معرفه به اضافه -مشتق ( صفت مشبهه ) معرب و منصرف
خالدون : اسم جمع مذکر سالم حقیقی - مشتق ( صفت مشبهه بر وزن فاعل ) - نکره - معرب ومنصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 246 - خودم
أَبْناء - اسم جمع مکسر حقیقی -جامد - معرفه باضافه -معرب و منصرف
توضیح : ابن اگر به صورت بن بیاید جمع آن به صورت جمه مذکر سالم است و در حالت رفعی بنون و در حالت جری و نصبی بنین می باشد و اگر در حالت اضافه قرار گیرد ن آن حذف می شود مانند بنو اسرائیل و بنی اسرائیل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>