لیست صرف های مجيد سرابي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 87 - قواعد صرف
أَیَّدْنا : بر وزن فَعَّلْنا فعل ماضی متکلم مع الغیر از مصدر «تأیید» - ثلاثی مزید از باب تفعیل - از ریشة « أ ی د » به معنای تأیید کردیم.
أَیَّدْناهُ : مفعول این فعل بصورت ضمیر متصل( مفرد مذکر غایب) به آخر آن اضافه شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 86 - قواعد صرف
لا یُنْصَرُونَ :
یُنْصَرُونَ : فعل مضارع مجهول - جمع مذکرغایب از مصدر « نـَـصر » - ثلاثی مجرد - از ریشة « ن ص ر » (سالم) - به معنای « یاری می شوند »
فعل مضارع معلوم متناظر با آن « یـَـنْصـُـرُونَ » به معنای « یاری می دهند » با یاء مفتوح و صاد مضموم است که طبق قواعد صرف، فتحة یاء تبدیل به ضمّه ؛ و ضمّة صاد تبدیل به فتحه شده است.
لا یُنْصَرُونَ : لای نافیه فعل فوق الذکر را تبدیل به مضارع مجهول منفی کرده است؛ به معنای « یاری نمی شوند »
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 86 - قواعد صرف
لا یُخَفَّفُ :
یُخَفَّفُ : فعل مضارع مجهول - مفرد مذکرغایب از مصدر «تخفیف» - ثلاثی مزید از باب تفعیل - از ریشة « خ ف ف » (مضاعف) - به معنای « تخفیف داده می شود »
فعل مضارع معلوم متناظر با آن « یُخَفّـِـفُ » به معنای « تخفیف می دهد » با فاء مشدّد مکسور است که طبق قواعد صرف، کسرة فاء تبدیل به فتحه شده است.
لا یُخَفَّفُ : لای نافیه فعل فوق الذکر را تبدیل به مضارع مجهول منفی کرده است؛ به معنای « تخفیف داده نمی شود »
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 89 - صرف ساده ص150
« کانُوا یَسْتَفْتِحُونَ »
« یَسْتَفْتِحُونَ » بر وزن " یَسْتَفْعِلُونَ " فعل مضارع معلوم - جمع مذکر غایب - ثلاثی مزید از باب استفعال - ریشه : « ف ت ح » - مصدر : استفتاح (طلب فتح و پیروزی نمودن) - معنا : طلب پیروزی می کنند.
ماضی استمراری با درآوردن (صیغة متناسب) فعل "کان" بر سر فعل مضارع ساخته می شود. لذا «کانُوا یَسْتَفْتِحُونَ» یعنی طلب پیروزی می کردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 85 - صرف ساده ص179 تا 182 + تفسیرالمیزان ترجمة آیة الله مکارم شیرازی ص295
تَظاهَرُونَ فعل مضارع جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید از باب تفاعُل و از ریشة "ظ هـ ر" است و در المیزان هم این فعل از مصدر "تظاهر" بیان شده است.
صیغة موردنظر باب تفاعل بصورت " تـَـتـَـفاعَلونَ " می باشد و درواقع اصل این فعل " تـَـتَظاهَرُونَ " بوده است ؛ اما طبق قواعد صرف در مضارع معلوم از صیغه های 4 و 5 (غایب) و شش صیغة مخاطب (که در اول فعل دو "تاء" داریم) جایز است یک تاء را حذف کنیم :
تـَـتَظاهَرُ - تـَـتَظاهَرانِ - تـَـتَظاهَرُونَ -----> تَظاهَرُ - تَظاهَرانِ - تَظاهَرُونَ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 84 -
أَقْرَرْتُمْ : بر وزن أَفْعَلْتُمْ فعل ماضی جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید از باب إفعال با ریشة "ق ر ر" (مضاعف) است به معنای اقرار کردید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 84 -
لا تَسْفِکُونَ :
تَسْفِکُونَ بر وزن تَفْعِلُونَ فعل مضارع جمع مذکر مخاطب ثلاثی مجرد از باب فعِل-یفعِلُ با ریشة "س ف ک" است.
لا تَسْفِکُونَ باتوجه به اینکه مجزوم نشده ، فعل نفی است به معنای "نمی ریزید"
معادل عربی عبارت "نریزید" ، فعل نهی "لا تَسْفِکُوا " می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 84 -
لا تُخْرِجُونَ :
تُخْرِجُونَ بر وزن تُفْعِلُونَ فعل مضارع جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید از باب إفعال با ریشة "خ ر ج" است.
لا تُخْرِجُونَ باتوجه به اینکه مجزوم نشده ، فعل نفی است به معنای "اخراج نمی کنید"
معادل عربی عبارت "إخراج نکنید" ، فعل نهی "لا تُخْرِجُوا " می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 63 - صرف ساده ص136
" خُذُوا " فعل امر جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید می باشد(صیغة 9). ریشة فعل " أ خ ذ " است لذا مهموزالفاء می باشد و در صیغة 7 تا 12 فعل امر معلوم مهموزالفاء همزه تخفیف می شود. مثلاً ریشة " أ م ن " در صیغة 9 می شود " اِیمَنوا " ( بروزن إفعَلوا) اما سه مورد أخذ ، أکل ، و أمر استثنا هستند و نه تنها همزة امر نمی گیرند ، بلکه همزة فاءالفعل نیز می افتد :
خُذ - خُذا - خُذُوا - ...
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 62 -
" لا یَحْزَنُونَ " فعل نفی جمع مذکر غایب ثلاثی مجرد از ریشة ح ز ن می باشد که فاعل آن ( ضمیر هُمْ ) بین دو جزء فعل قرارگرفته است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>