لیست اﻋﺮاب های مجيد رعيتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 76 - کتب صرف ونحو
جن
توضیح : فعل ماضی مفرد مذکر ثلاثی مجرد مضاعف
ریشه: جن(با تشدید نون) : جن زده شد/ مغلوب شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 74 - کتب صرف و نحو
اراک
توضیح : فعل ثلاثی مزید متکلم وحده مضارع باب افعال
ریشه: رای : دید
اری : میبینم ک : ضمیر متصل به فعل
اریک : ترا میبینم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 - کتب صرف و نحو
صراط المستقیم
توضیح : مضاف و مضاف الیه
صراط : اسم :بر وزن فعال
مستقیم :صفت : بروزن مستفعل : ار باب استفعال ریشه : قوم (قام): پایدار و استوار شد
مستقیم: مقاوم شده / طالب قوام و دوام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.