لیست اﻋﺮاب های فريده رجبي فرد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره زلزال آیه 1 - تفسیرنوروتفسیر شهیدمطهری
إذا:ازادوات شرط غیرجازم است وغالبادرجایی استعمال میشودکه وقوع فعلی درآینده حتمی باشدپس ذراینجاهم بیانگراین است که وقوع زلزله قیامت حتمی است.
(فن ترجمه،دکترمعروف)
زلرال: مفعول مطلق نوعی است:آنگاه که زمین لرزانده شود به یک نوع لرزیدن خاصی که هنوزنلرزیده"
زلزالها:اضافه شدن مصدربه ضمیرش است که به "الارض"برمی گرددکه این هم رمزعظمت زلزله قیامت رابیان میکندو هم رمز گستردکی آن درتمام زمین رابیان می کند.(تفسیرنور)
الارض:"ال"جنس است وتمام کره زمین وهرآنچه که درآن است ازکوه ودشت ودریا وتمام موجودات دربرمی گیرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.